اطلاع رسانی مدیر گروه حسابداری http://sosa-uni.mihanblog.com 2020-07-11T14:35:23+01:00 text/html 2016-06-14T07:43:51+01:00 sosa-uni.mihanblog.com مدیرگروه حسابداری مدارک لازم برای کارآموزی http://sosa-uni.mihanblog.com/post/386 <div style="text-align: center;"><font face="impact" size="6">مدارک لازم برای کارآموزی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="impact" size="6"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">1- دفتر گزارش روزانه</font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">2- گواهی ارزشیابی استاد سرپرست(2برگ)</font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">3- گواهی انجام کار( 240ساعت کاردانی -360ساعت کارشناسی)</font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">4- CD (حاوی فایل WORD &nbsp;و PDF )</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="4">قابل توجه دانشجویان محترم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">که در ترم&nbsp; دوم سال تحصیلی 98-97 واحد کارآموزی را اخذ کرده‌اند <b>(کارشناسی ناپیوسته – کاردانی)</b> بدینوسیله آخرین مهلت تحویل پروژه وفرم</span></font><font size="4"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;های مربوط به کارآموزی</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;1398/04/10ا</span><b><u><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;"><font color="#ff0000">علام می گردد.</font></span></u></b></font><b><u><span lang="FA" style='line-height: 150%; font-family: "B Titr"; font-size: 26pt;'><o:p></o:p></span></u></b></p></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2016-03-03T08:32:21+01:00 sosa-uni.mihanblog.com مدیرگروه حسابداری فرآیند اخذ پایان نامه http://sosa-uni.mihanblog.com/post/370 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><font color="#cc0000"><span dir="RTL"></span>1</font></span><span lang="FA"><font color="#cc0000">.</font>انتخاب استاد راهنما<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA"><font color="#cc0000">2</font></span><span lang="FA"><font color="#cc0000">.</font>تعیین استاد مشاور با هماهنگی استاد راهنما و&nbsp;</span></font><font size="3" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;...... &nbsp; &nbsp; </font><font size="2" color="#993399" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">( به ادامه مطلب مراجعه نمایید)</font></p> text/html 2016-01-10T08:08:11+01:00 sosa-uni.mihanblog.com مدیرگروه حسابداری ماده 15 آیین نامه اموزشی ، کارشناسی ارشد http://sosa-uni.mihanblog.com/post/346 <p dir="RTL" style="text-align: center; "><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Titr'; "><font size="4"><br></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; "><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ماده<u> 15</u> آئین نامه آموزشی : مدت دوره کارشناسی ارشد حداکثر &nbsp;<font color="#990000">2 &nbsp;سال </font>&nbsp;،&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; "><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مشتمل بر &nbsp;<font color="#990000">4 نیمسال</font> &nbsp;تحصیلی است.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; "><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; "><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تبصره : در موارد استثنائی افزایش طول دوره&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; "><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; "><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"> </p><p dir="RTL" style="text-align: center; "><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در هر صورت مدت دوره نباید از&nbsp;<u><font color="#990000"> 2/5سال</font></u> &nbsp;تجاوز نماید.</font></span></p> text/html 2016-01-10T06:19:56+01:00 sosa-uni.mihanblog.com مدیرگروه حسابداری راه اندازی مجدد وبلاگ گروه حسابداری http://sosa-uni.mihanblog.com/post/345 <div style="text-align: center;"><font size="4">راه اندازی مجدد وبلاگ گروه حسابداری&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#993300">در تاریخ 94/10/20</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اطلاعات گروه ، برنامه ها ، بخشنامه ها ، فرم ها و امور کارآموزی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در این وبلاگ قابل دسترسی خواهد بود.</font></div> text/html 2014-03-09T10:41:07+01:00 sosa-uni.mihanblog.com مدیرگروه حسابداری طرح پایان نامه کارشناسی ارشد http://sosa-uni.mihanblog.com/post/201 <div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.parsgig.com/f/XiHAV" target="_blank" title=""><font size="5" color="#330099"><b>طرح پایان نامه کارشناسی ارشد</b></font></a></div> text/html 2013-01-30T11:49:45+01:00 sosa-uni.mihanblog.com مدیرگروه حسابداری دفترچه گزارش کارآموزی http://sosa-uni.mihanblog.com/post/9 <font color="#000066"> </font><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#330099"><b>دفترچه گزارش کارآموزی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000066"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#000066"><a href="http://www.parsgig.com/f/46B2x" target="_blank" title=""><font size="3">دانلود</font></a></font></div><font color="#000066"> </font> text/html 2013-01-28T09:12:17+01:00 sosa-uni.mihanblog.com مدیرگروه حسابداری آرم دانشگاه صبح صادق http://sosa-uni.mihanblog.com/post/8 <div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#330099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#330099">آرم دانشگاه صبح صادق</font><br><br></b><a href="http://www.parsgig.com/f/iQmWY" target="_blank" title=""><font size="3">دانلود</font></a></div> text/html 2013-01-22T11:03:00+01:00 sosa-uni.mihanblog.com مدیرگروه حسابداری وبلاگ رسمی گروه حسابداری دانشگاه صبح صادق http://sosa-uni.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#222222" size="3"><span style="line-height: 16px;"><b><font face="Mihan-IransansBold">تاریخ تأسیس وبلاگ ، نیمسال &nbsp;دوم &nbsp;92-91</font></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div>